Business Registration Consultanse 0382-708049 0971949984


реэстра

Головна » Статті » Pravo

Цивільна правосуб'єктність територіальної громади

Правосуб'єктність територіальної громади в Україні

 

  Демократія у локальному вимірі має означати реальну можливість територіальних громад бути повноправними суб’єктами цивільних відносин (бути власником майна, брати участь в утворенні юридичних осіб для здійснення господарської діяльності). На сьогоднішній же день, функцію територіальних громад в цивільних правовідносинах виконують органи місцевого самоврядування. Оголошений урядом України курс радикальних реформ в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС має призвести в тому числі і до здобуття територіальними громадами статусу юридичних осіб задля здійснення повноцінного функціонування в рамках цивільних правовідносин. Ефективність будь-якої територіальної громади залежать від законодавчого закріплення можливостей і гарантій їх розвитку та функціонування. На даний же момент є всі підстави стверджувати, що правовий статус територіальних громад є неконкретизованим та детально нерегламентованим.

Курс України на євроатлантичну інтеграцію у сфері місцевого самоврядування передбачає подолання значної кількості проблем у фінансовому забезпеченні територіальних громад (так, невідповіднісь між повноваженнями органів місцевого самоврядування та ресурсами, для їх виконання породжую лише декларативність даних повноважень без наповнення їх реальним змістом; обмежена база місцевого оподаткування не сприяє забезпеченню ефективного місцевого самоврядування).

У науковій літературі проблематикою цивільної суб’єктності територіальної громади займалися Блащук Т.В., Первомайський О.О., Борденюк В.В. та ін. Разом із тим, значна частина питань правового статусу територіальних громад у цивільних правовідносинах з врахуванням перспективного законодавства залишаються поза увагою вчених-правознавців.

Під територіальною громадою у юридичній науковій літературі розуміють об’єднання жителів певної території із метою реалізації, задоволення спільних інтересів. Проте на законодавчому рівні територіальна громада – це сукупність жителів, об’єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, які мають єдиний адміністративний центр. Територіальна громада є особливим суб’єктом місцевого самоврядування, поєднуючи в собі одночасно як функції низової адміністративно-територіальної одиниці, так і функції носія місцевого самоврядування, інституту місцевої влади. Вона виконує важливі суспільні функції з метою задоволення захисту законних прав та інтересів громадян.

Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування, яка передбачає забезпечення безпосередньої участі самоврядування на місцевому рівні у вирішенні питань місцевого значення та його тісної співпраці з органами державної влади на регіональному рівні з наданням йому певного ступеня самостійності у розв’язанні регіональних/місцевих питань.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Функції територіальних громад в цілому співпадають з функціями місцевого самоврядування взагалі. Під функціями місцевого самоврядування розуміють основні напрямки муніципальної діяльності, які в свою чергу зумовлені природою та місцем муніципального самоврядування в системі народовладдя. Функції територіальних громад – це основні напрями та види муніципальної діяльності цих спільностей, які виражають волю і інтереси місцевих жителів та забезпечують здійснення ними відносин з державою, її органами, суб’єктами місцевого самоврядування в межах Конституції і законів України. Ключовою функцією територіальної громади є гарантоване державою право вирішення питань місцевого значення.

Згідно ст. 169 ЦК України територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законодавством. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом. Реально, територіальна громада може приймати участь у створенні наступних організаційно-правових форм юридичних осіб: комунальне унітарне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю (TOB), акціонерне товариство, асоціація органів місцевого самоврядування (на правах громадської організації).

Згідно Проекту Закону про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування) № 4178а від 26.06.2014 основні зміни правового регулювання місцевого самоврядування передбачають:

  • запровадження трьохрівневої системи адміністративно-територіального устрою України – область, район, громада з повсюдністю місцевого самоврядування;
  • передачу функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня;
  • розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності і наділення саме громад максимально широким колом повноважень;
  • чітке забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування необхідними фінансовими ресурсами, в тому числі через їх участь в загальнодержавних податках;
  • ліквідація державних адміністрацій і створення натомість державних представництв з тільки контрольно-наглядовими і координаційними, а не виконавчими функціями.

Згідно розглянутим законопроектам щодо реформування статусу територіальної громади, останній надається статус юридичної особи, що фактично вирівнює права територіальної громади з іншими учасниками цивільного обороту.

Система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреб суспільства. Функціонування органів місцевого самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами місцевого самоврядування, утвореними ними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях. Проведення структурних реформ дасть змогу досягти стійкого економічного ефекту за умови гармонізації пріоритетів і етапів зазначених реформ із реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

 

Категорія: Pravo | Додав: advocate (2015-09-10)
Переглядів: 2954 | Рейтинг: 4.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Legal Аssistance© м. Хмельницький вул. Вайсера, 12/1       тел.: 70-80-49, 0971949984