Business Registration Consultanse 0382-708049 0971949984


реэстра
Головна » Статті » Pravo

Принципи управління корпоративною організацією

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ


 

  В цілях вдосконалення системи корпоративного управління, організація керується в своїй діяльності наступними основними принципами корпоративного управління:

1) Принцип гарантії прав і інтересів учасників. Організація гарантує всім учасникам можливість реалізації своїх прав закріплених в законодавстві, Статуті організації, і захист їх інтересів. Учасники мають право на регулярне і своєчасне здобуття від Ради директорів і виконавчих органів організації інформації про діяльність організації, достовірного і повного звіту про політику, організацією, що проводиться.

2) Принцип ефективного управління. Політика управління організацією направлена на виконання довгострокових стратегічних цілей, поліпшення фінансових показників діяльності організації, а також підвищення вартості її активів.

Важливим елементом корпоративного управління є регулярна розробка, розгляд і схвалення стратегії розвитку, а також визначення пріоритетних напрямів діяльності як окремих бізнес напрямів, так і організації в цілому.

Цільові значення основних показників діяльності організації встановлюються Радою директорів організації. Як ефективна система управління, організацією використовується бюджетне управління і планування, а також система контролю виконання планів і оцінки результатів діяльності підрозділів.

3) Принцип розподілу повноважень між органами управління і ефективного контролю. Розподіл повноважень між органами управління, встановлене законодавством і статутом організації, визначення їх компетенції і підзвітності забезпечують розмежування загального керівництва, здійснюваного учасниками і Радою директорів, і керівництва поточною діяльністю організації здійснюваного її виконавчими органами. Порядок формування органів управління організації, підзвітність Ради директорів Загальним зборам учасників і виконавчих органів Раді директорів забезпечують ефективність діяльності органів управління організації.

Завдання, компетенція, порядок формування і регламент діяльності органів управління організації, окрім статуту організації, встановлені Положенням «Про Ради директорів», Положенням «Про Голову Правління і Правління».

4) Принцип організації ефективної системи внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю. Для забезпечення діяльності організації відповідно до законодавства, нормативними, правовими і іншими актами, стратегією розвитку, засновницькими і внутрішніми організаційно-розпорядчими документами, забезпечення ефективності і результативності фінансово-господарської діяльності, управління активами і пасивами, включаючи забезпечення збереження активів і раціональне використання ресурсів, управління ризиками, забезпечення достовірності, повноти, об'єктивності і своєчасності складання фінансової, бухгалтерської, статистичної і інших звітностей, забезпечення відповідного рівня інформаційної безпеки організації в інформаційному середовищі, а також системи регулювання тих, що виникають при цих відношеннях, виключення залучення організації і участі її співробітників в здійснення протиправної діяльності, у тому числі легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму в організації функціонує система внутрішнього контролю.

5) Принцип прозорості структури власності і інформаційної відвертості. Організація відповідно до вимог законодавства надає інформацію про своїх учасників в НБУ. Розкрита інформація дозволяє оцінити міру контролю основних учасників, включаючи долі участі реальних власників в структурі капіталу. Організація своєчасно і в повному об'ємі розкриває фінансову звітність. Річний бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки організації після проведення ревізії і перевірки аудиторською організацією затверджуються загальними зборами учасників.

Організація здійснює повне і своєчасне розкриття інформації про організацію, у тому числі про її фінансове положення, економічні показники, структури власності і управлінні відповідно до вимог законодавства регулюючих органів, а також переймає на себе ряд додаткових зобов'язань по розкриттю інформації.

Організація забезпечує учасникам і іншим зацікавленим особам можливість вільного і необтяжливого доступу до інформації про організацію, про основні результати діяльності, плани і перспективи розвитку. Порядок призначення службовців, відповідальних за реалізацію інформаційної політики організації в області розкриття інформації, їх повноваження, відповідальність, процедури взаємодії із структурними підрозділами визначається окремим розпорядчим актом організації.

6) Принцип запобігання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів – протиріччя між майновими і іншими інтересами організації і осіб, що входять до складу органів управління організації (службовців організації) і учасників організації і клієнтів (кредиторів контрагентів) організації, яке може спричинити несприятливі наслідки для організації і її учасників та клієнтів.

7) Принцип ефективної взаємодії з працівниками і справедливої винагороди. Визнаючи, що інвестиції в кваліфіковані кадри складають основу довгострокового успіху, організація формує команду професіоналів, безперервно піклується про підвищення кваліфікації працівників, мотивації, соціальної захищеності і відданості корпоративним цінностям.

Кадрова політика організації направлена на суворе виконання законодавства про працю в сферах охорони праці і здоров'я працівників, оплати праці, забезпечення соціального захисту персоналу.

Для стимулювання працівників організації до досягнення ними підвищених показників трудової активності в цілях здобуття максимального прибутку, мінімізації збитків і оптимізації витрат затверджено Положення «Про оплату праці», у якому закріплено, що при організації системи оплати праці використовується комплексний підхід, в рамках якого фонд оплати праці формується з трьох складових: фіксована частина, змінна частина, стимулююча частину.

8) Принцип соціальної відповідальності і розвиток партнерських відносин із зацікавленими особами. Організація підтримує основні принципи солідарної відповідальності бізнесу перед суспільством і сприяє економічному розвитку країни і її громадян.

Організація визнає свою відповідальність перед учасниками за результати своєї діяльності, перед клієнтами – за якість послуг, що надаються, перед діловими партнерами – за належного виконання своїх зобов'язань, перед суспільством і державою – за пошану особи, її прав і свобод, за внесок у розвиток економіки України.

Визнаючи важливість підтримки і розвитку стійких зв'язків з зацікавленими особами при формуванні корпоративного управління, організація будує свої взаємини з клієнтами, кредиторами, діловими партнерами, представниками державних органів на принципах взаємної довіри і пошани, чесності, професіоналізму, непорушності зобов'язань, повноти розкриття необхідної інформації, пріоритету переговорів і компромісу перед судовим розглядом.

9) Принцип дотримання законності і етичних норм. Організація здійснює свою діяльність в суворій відповідності із загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, законодавства України, внутрішніми документами, звичаями ділового звороту, керується принципами корпоративної і ділової етики, відповідними високими стандартами української і міжнародної практики ведення бізнесу.

Під принципами професійної етики розуміються правила (стандарти) здійснення професійної діяльності, що встановлюються для кредитових організацій, членів їх органів управління і службовців, відповідно до законодавства, звичаями ділового звороту і загальновизнаними етичними нормами (ділової етики).

В процесі своєї діяльності Організація керується принципами професійної етики: розуміння свого громадянського і професійного обов'язку перед громадянами і юридичними особами, суспільством і державою; визнання рівності учасників цивільного звороту, пошана їх прав і законних інтересів; максимальній прозорості своєї професійної діяльності при абсолютній надійності в збереженні конфіденційної інформації і відомостей складових, клієнтську і комерційну таємницю; безумовного дотримання узятих на себе зобов'язань і гарантування високої якості послуг, що надаються; забезпечення розумної ризикованої операцій, що проводиться; повнота відповідальності за якість і результати своєї роботи; чесній конкуренції, активної протидії недобросовісним учасникам підприємницької діяльності, віддання гласності фактів порушень принципів справжнього Положення; активної участі в протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і іншим протиправним діянням у сфері банківської справи.

Категорія: Pravo | Додав: advocate (2016-12-13)
Переглядів: 270 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Legal Аssistance© м. Хмельницький вул. Соборна, 11       тел.: 70-80-49, 0971949984